COAA

  • Building
  • Architecture
  • Investment
  • Engineering

Presentació

 

La Comissió d’Arquitectes Experts Pericials d’Andorra (AEPA), es va crear en el sí del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, per acord de reunió de junta Ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 2020, amb l’objectiu de donar compliment a la Llei 24/2018,del 18 d’octubre, del Codi de Procediment civil (BOPA, 14 novembre 2018, núm. 67 – https://www.bopa.ad/bopa/030067/Pagines/CGL20181112_09_46_29.aspx ), per la qual i segons l’article 211)Relacions de perits, diu textualment:

Article 211. Relacions de perits.

    1. Durant el mes de gener de cada any, els col·legis professionals, les associacions professionals o les entitats anàlogues han de remetre al Consell Superior de la Justícia una relació dels professionals que formen part de l’entitat de què es tracti i que estan disposats i capacitats per actuar com a perits davant els tribunals.
    2. Les relacions de perits s’ordena segons l’especialitat científica, tècnica, artística o pràctica dels perits que hi són inclosos i l’aprova el Consell Superior de la Justícia mitjançant un acord, amb l’informe previ del president del Tribunal de Batlles i del president del Tribunal Superior de Justícia. El Consell Superior de la Justícia pot establir els requisits que han d’acomplir els perits per formar part de les relacions de perits.

 Un altre dels nostres objectius principals és oferir als ciutadans un servei especialitzat, gràcies a la formació específica en matèria de patologies, amb la confecció d’informes, dictàmens, taxacions, valoracions i peritatges.